Nieuwsbrief  Grieneko november 2021

Presentatie informatieavonden Grieneko
9 november 2021
Energie Van Ons opnieuw nummer 1 in de stroomranking!
15 december 2021
Alles

Nieuwsbrief  Grieneko november 2021

Nieuwsbrief  Grieneko november 2021

NB! Algemene ledenvergadering uitgesteld ivm. Corona: Nieuwe voorlopige datum Donderdag 16 dec. 19.30 uur de Jister,Easterlittens

  • Terugblik informatieavonden
  • Energieprijzen en zorgen
  • Meld je aan voor Panel
  • Van het aardgas af voor 2030

Terugblik informatieavonden 

Afgelopen maand hebben wij in ons hele werkgebied informatieavonden verzorgd. Natuurlijk hebben wij hier verteld wie we zijn en waar we voor staan. Daarnaast vertelden de gemeenten Leeuwarden en Súd-West Friesland over de plannen rondom warmte, vertelde Liander over de problemen op het net en hoe ze dit aanpakken en gaf Jeroen van Denderen van JustGo ons een kijkje in de mogelijkheden van een deelauto in onze dorpen (de eerste staat er al!). Wij kijken met veel plezier terug op de avonden en bedanken alle aanwezigen voor de belangstelling. Een verslag inclusief de presentatie vind je op onze website: Presentatie informatieavonden Grieneko | Grieneko

De Algemene leden vergadering 

De algemene ledenvergadering kon door corona besmettingen in onze directe omgeving helaas niet doorgaan. Dat vinden wij natuurlijk erg spijtig, maar veiligheid staat voorop. Mits de corona maatregelen het toelaten gaan we op 16 december 2021 voor een herkansing. Hiervan ontvangt u later een nieuwe uitnodiging.

Energieprijzen en zorgen

Tijdens onze informatieavonden zagen we terug wat we verwachtten: veel mensen maken zich zorgen over de stijgende energieprijzen. Soms niet voor zichzelf, maar juist voor een ander. Als Grieneko willen we klaar staan voor die groep die door de stijging in de knel komen. We weten nog niet hoe, maar wat we in elk geval kunnen doen is onze diensten aanbieden als energiecoach. Samen kunnen we kijken hoe je minder kunt verbruiken en dus ook meer kunt besparen.

Van het aardgas af? Zonder regen geen regenboog!

Tip: isolatie , isolatie en isolatie als het gaat om minder verbruik! Ook op de lange termijn is de verwachting  dat de energieprijzen zullen stijgen, zeker voor gas. Met ons project Duurzame Woningen werken we al een jaar hard aan de ambitie om zoveel mogelijk mensen te helpen met het verduurzamen van hun woning.

De gemeente Leeuwarden/B &W heeft gepubliceerd de Warmtevisie waar de gemeente vastlegt wat de plannen zijn ( wat, hoe, wanneer en waar) om van het aardgas af te gaan. Dat betekent zo veel als mogelijk en haalbaar isoleren, zonnepanelen op je dak en goede technische voorzieningen zoals een (hybride) warmtepomp. Naast een gepland groot warmtenet in de stad Leeuwarden (spannend of de diepboringen goede resultaten opleveren de komende maanden) zijn Stiens en het Grieneko werkgebied ( Baard, Easterlittens, Húns/Leons) en via gemeente SûdWest ook Wiuwert en Britswert tot ‘kansrijke buurten’ benoemd omdat die al ‘onderweg’ zijn.

Voor Grieneko betekent dat, dat we naast wat we al doen ( woningscans, opstellen van plannen van aanpak en maatwerkadviezen, adviezen subsidie per woning)  nu meer per dorp met daarin iedere individuele woning (voor hen die dat wel willen) complete plannen gaan opstellen met een uitvoeringsagenda gericht op ‘van het aardgas af’. Dit met hulp van subsidies, leningen en andere mogelijke  faciliteiten.

Op naar een comfortabele duurzame woning met veel minder energieverbruik tegen de laagst mogelijke kosten. Over hoe we dat gaan aanpakken hoort u hopelijk in meer detail op onze as. ledenvergadering 16 december.

Verduurzamen zal wat hinder opleveren (‘regen’) maar zo beperkt mogelijk en passend in uw plannen. Uiteindelijk levert dat de  fraaie de regenboog op.

 Voor 2030 Panel: meld je aan en denk mee!

Op de informatieavonden werd het al aangekondigd: Grieneko nodigt iedereen graag uit om mee te denken via een panel. Je kunt je aanmelden via info@grieneko.frl  Als panellid wordt online je mening gevraagd over ontwikkelingen die wij tegenkomen, uitdagingen waar we voor staan en organiseren we eens per 3 maanden een rondetafelgesprek met de andere leden en een voorzitter vanuit Grieneko.

Bijlage: Uit de Warmtevisie:

2.1 De Leeuwarder ambitie, transitieopgave en kansen

2.1.1 Ambitie en CO2-opgave

Onze ambitie is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. In

2050 willen we onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, waaronder

aardgas. Deze doelstellingen komen uit de door de raad in 2021

vastgestelde Leeuwarder Energie Agenda (LEA). In de aanloop naar de LEA

heeft het college ook een Warmtegids vastgesteld. Hierin staat geschetst

wat de rol is van de gemeente bij de warmtetransitie.

De ambitie is groot. Als we kijken naar de totale CO2-uitstoot van

Leeuwarden in 2018, zien we dat de gebouwde omgeving zorgde voor

37% van de totale CO2-uitstoot (figuur 1). In de afgelopen jaren zijn al

stappen gezet om de CO2-uitstoot te verminderen. In totaal is 4,4% van de

woningen in Leeuwarden aardgasvrij1. Dit zijn vooral

nieuwbouwwoningen en koplopers die zelf stappen hebben gezet om

aardgasvrij te wonen. Het aardgasverbruik is in de afgelopen jaren

gedaald, terwijl het aantal gebouwen is toegenomen. Dit komt deels door

energiebesparing en deels door aardgasvrije nieuwbouw.

Bron  www.cbs.nl broeikasgassen

Totale uitstoot CO2 Gebouwde

Omgeving

  

mobiliteit industrie landbouw
100% 37% Waarvan:

Woningen 54%

Utiliteit 46%

22% 18% 23%

 

Figuur 1: overzicht van de CO2-uitstoot in 2018 per sector in verhouding tot de totale

uitstoot van de gemeente Leeuwarden in 2018 ( 924Kton CO2)

Bron: Energy Transition Model