Nieuwsbrief september 2021

Even binnenkijken: verduurzamen in de praktijk bij Aad van der Burg
7 september 2021
Informatieavond – Heb je vragen over groener wonen en leven? |
30 september 2021
Alles

Nieuwsbrief september 2021

Nieuwsbrief Grieneko september 2021

Beste mensen,

Vaak is de vakantie achter de rug en hopelijk Corona zo veel als mogelijk buiten bereik of hanteerbaar na vaccinatie. Nu is het goed de draad weer op te pakken. Ook Grieneko doet dat. Nu dus met deze nieuwsbrief: informatief en uitnodigend om verduurzaming op te pakken in haalbare stappen. Grieneko kan en wil u daarbij helpen. Trek maar ‘aan de bel’, stuur een mail, of trek ons aan de jas!

Infoavonden

In oktober, mits Covid dat toelaat, biedt Grieneko 4 flitsende informatieavonden aan in de regio waar Grieneko actief is. Huis aan huis
worden flyers bezorgd en in de Skille van eind september treft u een advertentie aan met alle details per locatie en een redactioneel artikel. Natuurlijk kunt u deze informatie ook terug vinden via onze website of Facebookpagina. Begin november houden we onze ledenvergadering: details sturen we aan alle leden. de locatie is dit keer in Easterlittens in de Jister.

Aardgas 
Waarom wordt aardgas steeds duurder? Bij 2500m3 per jaar voor een vrijstaand gezinshuis is dat al gauw €500/jaar! Moet je binnenkort je energieovereenkomst verlengen dan zul je merken dat 1 m3 gas al gauw 1 euro gaat kosten en op termijn zeker meer. Wat speelt er?

a. Soms hebben energiebedrijven voor langere termijn contracten voor de aankoop van gas. Die kunnen dus nog even profiteren van de
lagere inkoopprijs. Maar dat loopt ook een keer af.

b. Gas wordt duurder doordat Nederland steeds minder gas zelf produceert en meer en meer moet importeren tegen hogere prijzen.
Daarbij is deze winter en voorjaar veel meer gas gebruikt door de weersomstandigheden.

c. Daarbij stijgen de bedragen van diverse belastingen en heffingen op energie (zo ongeveer ¾ van de totale gasprijs). Ook transport van gas wordt duurder.

Tips verduurzamen woning

Een duurzame comfortabele woning warm met zo weinig mogelijk of geen aardgas?  Eerst moet je het gebruik energie sterk minderen door goed isoleren. Doe mee met ons project Duurzame woningen! Groningers hoef je niet te stimuleren van het aardgas af te gaan! En Friezen??

Daarna zijn er een aantal nieuwe opties, maar veel is nog volop in ontwikkeling: Groen biogas: Productie d.m.v.. vergisting. Iets voor thuis i.p.v. aardgas?? Waterstof ?? Alleen met grote overmaat aan groene stroom! Daar zijn we nog lang niet: veel meer windmolens en zonnepanelen Wel een groot gebrek aan transportcapaciteit! Ter info: voor de productie van 1m3 waterstof ( equivalent 10Kwh stroom) heb je 30Kwh stroom nodig! Of warmte in je huis via een klein lokaal warmtenet of warmteopslag?

Grieneko zit in een provinciale werkgroep die de mogelijkheden onderzoekt. Er wordt gewerkt aan een proefopzet. Het kost nogal wat. Maar zien of we dat van de grond krijgen.

Vergunning plichtig grootschalig onderhoud van woningen.

Minister Olongren kondigde aan dat niet per 1 juli 2021 zoals het plan was maar per 1 januari 2022 het bij vergunning plichtig grootschalig onderhoud en aanpassingen aan de bestaande woning verduurzamingsstappen verplicht worden. De raamwet wordt opgenomen in de nieuwe omgevingswet. Details nog niet bekend.

Mobiliteit

Op naar duurzame deelmobiliteit in Fryslân. In de vorige nieuwsbrief heeft u de aankondiging kunnen lezen. De eerste auto is geplaatst in Baard de tweede volgt nu in Easterlittens. Binnenkort wordt een infomiddag of avond georganiseerd. Daarover wordt u binnenkort geïnformeerd.

Waar doen we het van?

Waarvan betaalt Grieneko al haar activiteiten? In de algemene ledenvergadering in het najaar zullen we de leden in meer detail informeren over het financieel gebeuren. Voor nu het volgende:

Inkomsten: 1. de ledengelden. €20 voor huishoudens die geen energie afnemen van onze coöperatieve energiemaatschappij EnergieVanOns en €10 voor de huishoudens die wel energie afnemen van EnergieVanOns.

2. Steun van destijds gemeente Littenseradiel voor de kosten van oprichting van de coöperatie en de startbijeenkomsten en eerste activiteiten: start mei 2015

3. Diverse subsidies: 50% van de kosten voor een specifiek project moet dan wel steeds door de coöperatie zelf ingebracht worden d.m.v. vrijwilligersuren of andere inkomsten. Grieneko verkreeg doelsubsidies van het IepenMienskipsfûns (IMF) van de provincie, van het Mienskipsfonds van de gemeente Leeuwarden en van Leader/POP3 van Europa met als uitvoerder het SNN): de laatste specifiek voor het mogelijk maken van verduurzaming woningen. Dan nog 2 steunbedragen van gem. Leeuwarden voor diverse doelen. De collectieve zonnepanelen daken (3 x) zijn ten dele met een lening van het Friese FSFE financieringsfonds

Alle subsidies en de lening vereisen een detail verantwoording. Niet begroot? Jammer! Dat vraagt veel van ons bestuur. Ter info: leden, bestuur en adviseurs van Grieneko zijn allen vrijwilligers. Slechts kilometers met de auto buiten ons werkgebied worden vergoed (volgens normen van de overheid).

Nieuwste Grieneko telg

Sjûke van der Ploeg is sinds kort werkzaam bij Grieneko. Zij heeft een bachelor bestuurskunde en overheidsmanagement met
specialisatie verduurzaming. 1 dag per week zet Sjûke zich in voor Grieneko gedurende 9 maanden en evt. tot een jaar. Ze is in juni begonnen, pakt zaken snel op en toont eigen initiatief. U kunt haar horen en kennis met haar maken op de infoavonden!!

We hopen velen van u te zien/horen op een van onze infoavonden of de alg. ledenvergadering. Zeer welkom zijn reacties van uw kant naar aanleiding van deze nieuwsbrief of anders.

Met groet van het bestuur,

Hans Bos (lid, Britswert), Ronald van Giessen (vz, Baard), Klaas Spanjer (lid, Hûns/Leons/Hilaard), vacature (vice vz.),
Jan vd. Wal (penningmr. Easterlittens), Hans Wensveen (asp. lid, Easterlittens) en Benedictus Benedictus (ambt. secr. Baard)