Windturbines

Windenergie

Windturbines zijn een krachtig middel voor de opwekking van elektrische energie. De huidige windturbines zijn groot omdat dat de meest efficiënte en rendabele manier is om wind in elektriciteit om te zetten. Hierdoor ontstaat een meer industriële schaal van de toepassing van windturbines. Windturbines en parken met windturbines moeten dan ook als een industriële activiteit worden benaderd. Ze moeten daar worden geplaatst waar ze geen hinder veroorzaken. Grieneko onderschrijft om deze reden het windenergiebeleid 2014 van de provincie Friesland.

In het Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 is in art. 4.3.1 de hiernaast vermelde quote te lezen. Voor het downloaden van het volledige uitvoeringsprogramma klik HIER.
Ruim de helft van onze duurzame energie komt in 2020 uit wind op land. In Fryslân staat op dit moment ruim 150 MW aan opgesteld vermogen. Met het Rijk hebben we in 2013 afgesproken dat we in 2020 530,5 MW aan opgesteld vermogen hebben. Wij kiezen er voor om dit in een beperkt aantal clusters in Fryslân te realiseren. Hiervoor maken we in 2013 een Structuurvisie.

Wij zullen de lokale gemeenschap betrekken bij de ontwikkeling van windclusters. We willen dat Friese burgers individueel of in collectief verband financieel kunnen participeren. Ook willen wij met het oog op ruimtelijke kwaliteit dat bestaande solitaire molens zoveel mogelijk worden opgeruimd. Dit vraagt ook provinciale betrokkenheid bij de uitvoering. In het IJsselmeer realiseert het Rijk met behulp van de Rijkscoördinatieregeling een grootschalig cluster. We zijn betrokken bij het opstellen van het inpassingsplan voor dit windpark

Provincie Friesland